Home

Algemene voorwaarden

Deze site wordt beheerd door:
DealerName
CommerceChamberNumber


PrivacyPolicy
Citroën Nederland B.V. streeft ernaar uw privacy te waarborgen. De persoonsgegevens die u mogelijk via deze website verstrekt, worden door Citroën Nederland B.V. voor eigen doeleinden verwerkt conform de huidige privacy-wetgeving.

 

 

Doel van de verwerking van de persoonsgegevens
Om uw aanvraag, voor bijvoorbeeld een brochure of een proefrit, te kunnen behandelen heeft Citroën Nederland B.V. persoonlijke gegevens van u nodig. Deze gegevens gebruiken wij om de door u gevraagde diensten aan u te kunnen verlenen. Tevens zullen wij deze gegevens gebruiken om u te informeren over producten of diensten van Citroën Nederland B.V. en/of de Citroën Verkoop- & Serviceorganisatie. Op deze website wordt u hiervoor de mogelijkheid geboden persoonlijke gegevens in te vullen en te verzenden. De gegevens worden door Citroën Nederland B.V. ontvangen en verwerkt en automatisch verzonden naar de door u geselecteerde dealer of Erkend Reparateur. Zij kunnen deze gegevens gebruiken om u te informeren over door hen geleverde producten of diensten. De door u verstrekte persoonsgegevens zoals naam, adres, (woon)plaats, telefoonnummer, emailadres e.d. worden door Citroën Nederland B.V. uitsluitend verwerkt voor bovenstaande doeleinden en derhalve niet zonder uw toestemming aan een ander dan Citroën Nederland B.V. en betreffende dealer of Erkend Reparateur verstrekt. Citroën Nederland B.V. streeft ernaar om passende organisatorische en technische maatregelen te treffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Vragen met betrekking tot het privacy-beleid van Citroën Nederland B.V. kunt u aan ons stellen via de contactpagina, https://citroen-nl-nl.custhelp.com/.

 

 

Uw rechten
Indien uw persoonsgegevens door Citroën Nederland B.V. verwerkt worden heeft u het recht deze gegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Als u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie over de producten en diensten van Citroën Nederland B.V. en/of de Citroën Verkoop- & Serviceorganisatie, dan kunt u dit via de contactpagina aan ons kenbaar maken. Vermeld daarbij duidelijk uw naam, adres, postcode, woonplaats en e-mailadres.

 

De Citroën internetsite
Citroën Nederland B.V. stelt het op prijs dat u geïnteresseerd bent in onze producten en een bezoek brengt aan onze internetsite. Hoewel de informatie op deze site permanent zo accuraat en actueel mogelijk wordt weergegeven, zijn wijzigingen in modellen, uitvoeringen, prijzen, technische specificaties, afbeeldingen, of andere informatie op deze site te allen tijde voorbehouden. Aan de inhoud van de Citroën internetsite kunnen derhalve op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

 

Prijs- en modelinformatie
Alle genoemde modelprijzen zijn exclusief kosten rijklaarmaken, leges en verwijderingsbijdrage. Deze bedragen worden per model apart vermeld. Vermelde prijzen van auto's met geel kenteken zijn inclusief BTW en BPM; grijs kentekenprijzen (inclusief de prijzen van genoemde extra's tegen meerprijs) zijn exclusief BTW. Citroën Nederland B.V. behoudt zich het recht voor zonder nadere kennisgeving wijzigingen in uitvoeringen en/of prijzen aan te brengen. Citroën is niet aansprakelijk  voor eventuele onjuistheden van welke aard dan ook.

 

 

Kleuren
Op deze internetsite kunt u een indruk krijgen van de kleurvariaties van de diverse modellen. Omdat de kleurweergave via een computermonitor beperkingen kan hebben, verwijst Citroën Nederland B.V. u voor een natuurgetrouwe kleurweergave door naar de dichtstbijzijnde dealer.

 

Citroën Financial Services
Financieringen en leasecontracten worden verstrekt door Citroën Financial Services ingeschreven onder de statutaire naam PSA Finance Nederland B.V.  Citroën Financial Services behoudt zich het recht voor zonder nadere kennisgeving wijzigingen in tarieven en/of berekeningen aan te brengen. Ofschoon de op deze site vermelde tarieven, berekeningen en overige informatie met betrekking tot lease en finance met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden van welke aard dan ook. Afrondingsverschillen zijn mogelijk. Het financieringscontract kan bij uw dealer worden afgesloten.

 

Copyright
Alle (auteurs-)rechten op de inhoud van deze internetsite, te weten alle teksten, afbeeldingen, software, of informatie in andere vorm, komen toe aan Citroën Nederland B.V. en/of de Citroën Verkoop- & Serviceorganisatie (hiervoor en in het vervolg aangeduid met 'Citroën'). Informatie op deze internetsite, ongeacht de verschijningsvorm, zoals teksten, afbeeldingen, of software, mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd, getransporteerd, of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Citroën.

 

 

Virussen en veiligheid
De Citroën internetsite wordt regelmatig gecontroleerd op (computer-)virussen, maar de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden kan helaas niet gegarandeerd worden. Deze internetsite kan tevens links bevatten naar niet-Citroën sites. Citroën is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internetsites, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze site verbonden internetsite.

 

Uw vragen, suggesties en commentaar
Citroën wil geen vertrouwelijke informatie via deze internetsite ontvangen, of informatie die auteursrechtelijk of op andere wijze door u of door derden is beschermd. Elke vorm van informatie, in de vorm van suggesties, ideeën, etc die wij van u ontvangen, wordt door Citroën gezien als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten. Citroën Nederland B.V. zal de door u verstrekte informatie enkel voor eigen marketing-doeleinden gebruiken en niet aan derden verstrekken.

 

Door Citroën verzonden e-mail
Door Citroën verzonden informatie per e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Het vermenigvuldigen, openbaar maken, verspreiden en/of verstrekken van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Citroën staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mail, of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de u toegezonden informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Het verzamelen van deze informatie is noodzakelijk om aan uw aanvragen voor informatie of het maken van een afspraak te kunnen voldoen en, als het geval zich voordoet, u een email te kunnen zenden. Wij wijzen u erop dat teneinde u aangepaste producten en diensten te kunnen aanbieden, bepaalde informatie van niet- persoonlijke aard, die betrekking heeft op uw activiteiten op deze internetsite, automatisch zal worden verzameld. Deze informatie is bestemd voor Citroën, haar dochtermaatschappijen en haar verkoopnetwerk en zal eveneens in verband met commerciële verrichtingen of marketing gebruikt kunnen worden of als basis voor studies en analyses dienen. De verzamelde informatie op deze internetsite is gereserveerd voor het exclusieve gebruik van Citroën en om die reden zal deze niet kunnen worden doorgegeven aan derden, zonder uw voorafgaande toestemming. Deze persoonlijke informatie wordt, in een vorm die het mogelijk maakt om de betrokkenen te identificeren, niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze informatie wordt verzameld en/of verwerkt.

 

Cookies
U wordt erop gewezen dat de Citroën internetsite gebruik maakt van Cookies. Dat zijn bestanden die via de webbrowser op uw computer worden opgeslagen om het browsen op de Citroën internetsite te vergemakkelijken en om gegevens met betrekking tot het bezoek van de internetsite te kunnen verzamelen. Cookies bevatten nooit persoonlijk informatie. Alleen de dienst www.citroen.nl gebruikt deze Cookies voor het enkele streven om het aantal bezoekers te kunnen tellen en om eventueel de afgifte van dezelfde informatie aan eenzelfde gebruiker te beperken. U kunt het verzenden van Cookies uitschakelen via de instellingen van uw webbrowser in het menu “Extra”in de taakbalk.

 

 

Hyperlinks
Voor het plaatsen van een hyperlink naar de Citroën internetsite dient voorafgaand schriftelijke toestemming te worden gevraagd bij Citroën. In ieder geval kan Citroën nooit aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van of de producten en diensten die worden aangeboden op de sites waarmee de Citroën internetsite verbonden zou blijken te zijn door middel van hyperlinks of wat voor andere verbinding dan ook.

 

 

Veiligheid
U dient voor wat betreft het gebruik dat u maakt van de Citroën internetsite, zich te onthouden van elke activiteit die kan leiden tot computerstoringen die de werking van de Citroën internetsite of de diensten waarmee de Citroën internetsite verbinding staat, kunnen beïnvloeden.
U belooft met name uitsluitend betrouwbare informatie of gegevens ter beschikking te stellen die de werking van de Citroën internetsite of de diensten waarmee de Citroën internetsite in verbinding staat, niet kan beïnvloeden.
Het gebruik dat wordt gemaakt van de Citroën internetsite of diensten waarmee de Citroën internetsite in verbinding staat, moet voldoen aan de toepasselijke nationale en internationale regelgeving, mag de rechten van derden niet schenden en mag op geen enkele wijze schade toebrengen aan Citroën.
In het bijzonder vrijwaart u onze onderneming tegen eventuele claims van derden die betrekking hebben op de inhoud van de informatie die u mogelijk via deze website verstrekt, met name de informatie die afbreuk doet aan de persoonlijkheidsrechten, een intellectueel eigendomsrecht, de openbare orde, de goede zeden, de privacy (portretrecht, enz.), of aan de strafrechtelijke bepalingen van het geldende nationale en internationale recht.
In dit verband verbindt u zich tot het vergoeden aan de PSA Groep van alle kosten, lasten en onkosten die wij hebben geleden voor het dragen van dit feit, inclusief de redelijke honoraria en kosten van de adviezen van onze onderneming. De onderneming die eigenaar is van de website verbindt zich tot het aanwenden van alle noodzakelijke middelen om de veiligheid van de informatie die u via de website verstrekt, zeker te stellen.

Desalniettemin kan de onderneming die eigenaar is van de website geen garantie afgeven voor de onderschepping van berichten die langs elektronische weg verzonden worden. Niettegenstaande de bepalingen in artikel 4 van onderhavige Algemene Voorwaarden, verzoeken wij u bovendien om langs deze weg geen onnodige of gevoelige persoonlijke informatie te verspreiden.
Indien u aan de onderneming die eigenaar is van de website dergelijke informatie wenst te communiceren, bent u verplicht om dit per post te doen."

 

 

Beperking van de aansprakelijkheid
U bent zelf volledig aansprakelijk voor het gebruik van de Citroën internetsite. De eigenaar van de Citroën internetsite kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, zoals materiële schade, verlies van gegevens of programma’s, financiële schade, die direct of indirect het gevolg is van gebruik van de Citroën internetsite of sites die met de Citroën internetsite zijn verbonden. U wordt erop gewezen dat bepaalde producten of diensten die op de Citroën internetsite zijn vermeld in sommige landen aan bepaalde regels gebonden of zelfs verboden kunnen zijn. U moet zich er dus van verzekeren dat de regelgeving in het land waar u zich bevindt het bekijken van de Citroën internetsite toestaat.

 

 

Beperking of opschorting van de toegang tot de Citroën internetsite
De eigenaar van de Citroën internetsite zal, te allen tijde, tijdelijk of niet, u de toegang tot deze Citroën internetsite kunnen beperken of opschorten, in het geval er sprake is van:
- schending door u van deze Algemene Voorwaarden, zonder afbreuk te doen aan alle overige rechten die ons bedrijf toekomen,
- technische problemen in verband met de infrastructuur die voor het plaatsen en de werking van de site is opgesteld.
In het geval van definitieve opschorting, gaat u akkoord met het onmiddellijk vernietigen van alle kopieën van onze site en / of de inhoud ervan.

 

Toepasselijk recht
De Citroën internetsite en deze Algemene Voorwaarden vallen onder het Nederlandse recht. Ieder geschil over het functioneren van de internetsite zal uitsluitend worden beoordeeld door rechterlijke bevoegdheden in Amsterdam, Nederland.

 

Autobedrijf A.B. Visser B.V. Boekdrukker 1- 3

Nous localiser

Calculer l'itinéraire